سخن عشق نه آن است که آید به زبان ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

سخن عشق نه آن است که آید به زبان ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

سخن عشق نه آن است که آید به زبان ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

حافظ