دلا در عاشقی ثابت قدم باش که در این ره نباشد کار بی اجر
دلا در عاشقی ثابت قدم باش که در این ره نباشد کار بی اجر
دلا در عاشقی ثابت قدم باش که در این ره نباشد کار بی اجر