مطالعه کتاب های استاد اصغر طاهرزاده بسیار مفید است برای جوانان،
چون شرح روان و زیبای مطالب قرآن و روایات و فلسفه و عرفان اسلامی است.

۵ کتاب با موضوع معرفت نفس و انسان شناسی
  • انسان از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی
  • آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین
  • ده نکته از معرفت نفس
  • معرفت نفس و حشر
  • خویشتن پنهان(شرح ده نکته از معرفت نفس)