شعر مولوی

خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

شعر خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

شعر مولویآدرس در توئیتر و اینستاگرام و تمام پیام‌رسان‌ها :

eshgherfan@