المنة لله که در میکده باز است ... وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

المنة لله که در میکده باز است ... وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

المنة لله که در میکده باز است ... وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

حافظ